Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

35Uprzejmie informujemy, że ukazał się już nowy numer "Forum Prawniczego", a w nim:

Artykuły

  • Wojciech Dajczak, Franciszek Longchamps de Bérier, Wątpliwości co do oceny czasopisma prawniczego a spór o istotę praw
  • Joanna Haberko, Dopuszczalność wydania z apteki środków antykoncepcyjnych małoletnim. Postulaty de lege ferenda
  • Małgorzata Gałązka, Polskie prawo wobec zapłodnienia in vitro – dyskusja wciąż otwarta
  • Michał Domagała, Charakter prawny uprawnień kontrolnych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Prace drobne

  • Robert Wilczyński, Agencja jako podmiot sporów zbiorowych

Glosa

  • Paweł Malec-Lewandowski, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. (sygn. akt SK 54/13)

Orzecznictwo

  • Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
  • Przegląd orzecznictwa sądów brytyjskich