Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

38Zapraszamy do lektury kolejnego numeru "Forum Prawniczego".

artykuły

  • Ks. Franciszek Longchamps de Bérier, Sądowa instytucjonalizacja małżeństwa osób tej samej płci w Stanach Zjednoczonych
  • Piotr Zacharczuk, Aksjologiczne podstawy regulacji prawnych normujących tworzenie i funkcjonowanie obszarów specjalnych
  • Joanna Ptak, O „ścieżce zależności” w kontekście polityk publicznych przeciwdziałania przemocy „honorowej”. Przykład Niemiec i Wielkiej Brytanii
  • Ewa Kabza, Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku wzajemnej pomocy między małżonkami (art. 27 k.r.o.)
  • Michał Derek, 62 Odpowiedzialność karna za współdziałanie w wykonaniu czynu zabronionego popełnionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

artykuł recenzyjny

  • Rafał Szczepaniak, Podział na prawo publiczne i prywatne. Uwagi na kanwie monografii Igora Zachariasza

orzecznictwo

  • Anna Chmielarz-Grochal, Jarosław Sułkowski, Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
  • Piotr Sitnik, Przegląd orzecznictwa sądów brytyjskich