Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru "Forum Prawniczego"!

Artykuły

  • Tomasz Giaro, Wschód i Zachód jako wartości polskiej tradycji polityczno-prawnej
  • Magdalena Gąska, Więź rodzinna – refleksje nad charakterem dobra oraz dopuszczalnością i sposobami kompensacji krzywdy wywołanej jego naruszeniem
  • Radosław Giętkowski,  Pojęcie miejsca stałego pobytu w prawie karnym
  • Zuzanna B. Gądzik, Prawnokarne aspekty transplantacji ksenogenicznych
  • Jakub Terlega, Tomasz Olejnik, Naruszenie interesu prawnego jako przesłanka zaskarżenia aktów planistycznych gmin

Artykuł recenzyjny

  • Maciej Sławiński, Abstrakcyjna analiza czy społeczny realizm? Spór o teorię prawa

Glosa

  • Marek Kulik, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2017 r., II KK 116/17