Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

Artykuły

  • Ks. Franciszek Longchamps de Bérier, Stałość a zmienność szczegółowych regulacji prawa spadkowego Niepodległej
  • Paweł Łącki, Zmiana znaczenia pojęcia małżeństwa w niemieckiej ustawie zasadniczej. O meandrach dynamicznej wykładni postanowień konstytucyjnych
  • Filip Ciepły, Oryginalizm interpretacyjny czy żyjące źródła prawa? Polityczny wymiar aktywizmu sędziowskiego
  • Jakub M. Łukasiewicz, Problemy praktyczne związane z instytucją pieczy naprzemiennej
  • Łukasz Mirocha, Polskie orzecznictwo w perspektywie wyroku w sprawie Masterpiece Cakeshop
  • Andrzej Paduch, Niezdolność świadków do spostrzegania lub komunikowania spostrzeżeń w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu podatkowym

Glosa

  • Mariusz Zelek, Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r.,sygn. I CSK 106/16