Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

49

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Forum Prawniczego.

Artykuły

  • Daniel Eryk, Lach Zabezpieczenie społeczne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych. Rozwiązania polskie na tle wybranych systemów zagranicznych.
  • Szymon Pawelec, Łączenie, podział, przekształcanie i nabywanie spółek handlowych w świetle nowej Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Zagadnienia ogólne oraz instytucja podziału.
  • Dominika Bek, Olga Sitarz, Mediacja w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym wobec członków społeczności akademickiej.
  • Michał Domagała, Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
  • Marcin Kamiński, Zagadnienie przedawnienia administracyjnych kar pieniężnych na przykładzie Prawa energetycznego.
  • Maximilian Piekut, Wpływ definicji zespołu stacjonarnych urządzeń technicznych na kryteria uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.