Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

Nowy numer "Forum Prawniczego" już dostępny, a w nim:

Artykuły
Rafał Szczepaniak, Przyczyny odwoływania się do podziału na prawo publiczne i prywatne przez polskie organy stosujące prawo
Tomasz Targosz, Michał Wyrwiński, Dostarczanie treści cyfrowych a umowa sprzedaży. Uwagi na tle projektu nowelizacji art. 555 kodeksu cywilnego
Paweł Łabuz, Udostępnienie i odtajnienie materiałów niejawnych uzyskanych w wyniku stosowania kontroli operacyjnej przez służby policyjne
Mateusz Kaczocha, Kilka uwag prawno-legislacyjnych na temat fakultatywnych kar pieniężnych uregulowanych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Aleksandra Rychlewska, Kontradyktoryjny model postępowania karnego z perspektywy zasady prawdy materialnej. Rozważania na tle nowelizacji ustawy karnoprocesowej
Michał Toruński, Podstęp użyty wobec oskarżonego jako dowód prywatny – uwagi de lege ferenda w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego

Sprawozdanie
Błażej Kmieciak, „Rola biegłego w procesach medycznych”. Ogólnopolska konferencja naukowa, Wrocław, 10 października 2014 roku

Orzecznictwo
Orzecznictwo konstytucyjne
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
Orzecznictwo administracyjne