Redaktor tematyczny: filozofia i historia prawa

Profesor nauk prawnych. Pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor lub współautor ponad 170 publikacji naukowych opublikowanych w 10 językach, w 13 krajach. W tej liczbie jest 15 książek, między innymi: The Nature of the Contract in Reasoning of Civilian Jurists, Poznań 2012; Der Allgemeine Teil des Privatrechts. Historische Wurzeln – Leistungsfähigkeit im 21. Jahrhundert, Chr. Baldus, W. Dajczak (eds.), Berlin 2018; Derecho romano de obligaciones. Continuación y modificationes en la tradición juridica europea, Santiago de Compostela 2018. Przedmiot jego badań stanowią: prawo rzymskie, historia prawa prywatnego, porównawcze prawo prywatne (zobowiązania, prawo rzeczowe, część ogólna), rozwój metod prawniczych i prawo ochrony dziedzictwa kulturowego. Interesują go przede wszystkim podstawowe pojęcia prawa prywatnego jak np. dobra wiara, przedmiot własności, natura umowy, które bada korzystając z metody historyczno-porównawczej.

Był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta (Kolonia, Hamburg, Heidelberg). Ponadto, jako stypendysta innych fundacji oraz kierownik lub wykonawca projektów badawczych przebywał na uniwersytetach w Rzymie, Padwie, Neapolu, Cambridge i Edynburgu. Jest członkiem komitetu kierującego Associazione Internazionale per la Ricerca Storico-Giuridica e Comparatistica z siedzibą w Rzymie, członkiem rad naukowych czasopism i serii wydawniczych w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Polsce.

W latach członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (2013-2019), członek włoskiej komisji oceniającej kwalifikacje naukowe (Abiliatazione Scietifica Nazionale) w latach 2017-2018, członek Rady Narodowego Centrum Nauki w Polsce (od 2020), członek korespondent Gesellschaft für die Rechtsvergleichung.

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl