Redaktor tematyczny: prawo prywatne

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Cywilnego. W l. 2009-2015 pracował także w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie kieruje Centrum Prawa Medycznego i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest autorem ponad 130 publikacji naukowych, a także współredaktorem sześciotomowej serii System Prawa Medycznego, ukazującej od 2017 r. oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I-II (współredaktor prof. M. Safjan), 2016, a także pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej handbooku Medical Law, 2019. Publikował w języku angielskim, niemieckim i polskim, m.in. w czasopismach: “Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht & Rechtsvergleichung”, „European Journal of Health Law", „Europarecht”, „Europejski Przegląd Sądowy”, „Państwo i Prawo”, „Kwartalnik Prawa Prywatnego", „Orzecznictwo Sądów Polskich” i „Przegląd Sejmowy". Przedmiotem badań są zagadnienia prawa cywilnego, prawa konstytucyjnego, europejskiego i medycznego.

Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Ponadto, jako kierownik lub wykonawca projektów badawczych prowadził badania w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, Oxford University, Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu, Katolickim Uniwersytecie Leuven, Cardiff School of Law oraz Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. W l. 2002-2006 był radcą ds. orzecznictwa w Biurze TK, a w l. 2006-2018 – radcą, dyrektorem, a następnie Prezesem Prokuratorii Generalnej; prowadził lub nadzorował ponad 7000 spraw sądowych i arbitrażowych, w tym osobiście wykonywał zastępstwo procesowe Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przed Sądem Apelacyjnym w Sztokholmie; obecnie jest sędzią Sądu Najwyższego RP.

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl