Grzegorz Blicharz – doktor nauk prawnych, mgr filozofii, absolwent Corso di Alta Formazione in Diritto romano (Uniwersytet La Sapienza w Rzymie), adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie jego praca badawcza skupia się na prawie rzymskim, prawie porównawczym, europejskiej tradycji prawnej i zrządzaniu zasobami wspólnymi (the commons). Visiting scholar i Law School Affiliate w Antonin Scalia Law School w George Mason University (2021), Academic visitor w Institute of European and Comparative Law na Uniwersytecie Oxfordzkim (2020), Colaborador honorífico w Katedrze Prawa Rzymskiego UNED Madrid (od 2020). Wykłada także na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Copernicus College, a także w ramach studiów podyplomowych „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym” na WPiA UJ.

Laureat stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 2018-2021, stypendium START 2017 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, „Diamentowego Grantu” MNiSW oraz DAAD Societas Humboldtiana Polonorum i Max Planck Society (Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu). Aktualnie kierownik projektu w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki Sonata 14.

Dyrektor Fundacji „Utriusque Iuris”, członek redakcji czasopisma „Forum Prawnicze”, „Prawo w Działaniu” oraz czasopism zagranicznych: Tesserae Iuris, JUS: Rivista di Scienze giuridiche oraz JusOnline. członek rady naukowej w czaso- pismach: Revista General de Derecho Romano (IUSTEL) oraz The Western Australian Jurist.

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl