Redakcja „Forum Prawniczego” dba o utrzymywanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie możliwe kroki przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji naukowych. Artykuły przekazane do publikacji w „FP” są oceniane pod kątem rzetelności, spełniania standardów etycznych i przydatności dla nauki.

Poniższe zasady zostały oparte na COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors.

 

Obowiązki Rady Redakcyjnej

Decyzje o publikacji

Redaktor naczelny ponosi odpowiedzialność za decyzję, które z artykułów przesłanych do redakcji powinny zostać opublikowane.
Redaktor naczelny konsultuje swoje decyzje z Zespołem Redakcyjnym i ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Redaktor naczelny może konsultować się z innymi redaktorami lub recenzentami.

Fair play

Redaktor naczelny i Zespół Redakcyjny oceniają przysłane artykuły jedynie pod kątem zawartych w nich treści merytorycznych.

Redakcja umożliwia opublikowanie odpowiedzi na recenzje lub artykuły polemiczne. Kolejna publikacja w ramach tego rodzaju polemik może nastąpić w przypadkach gdy wprowadzają one nowe, istotne naukowo treści. Ustalenia w tym zakresie podejmuje redakcja w oparciu o opinie recenzentów.

Poufność

Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie inaczej niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym doradcom redakcyjnym lub wydawcy.

Ujawnienie i konflikt interesów

Nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych członków zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora. Wszelkie informacje lub pomysły uzyskane przez członków zespołu redakcyjnego bądź recenzentów w związku z dostępem do niepublikowanych artykułów bądź ich fragmentów pozostają objęte tajemnicą i nie mogą być wykorzystywane w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści. Członkowie zespołu redakcyjnego mają obowiązek wyłączyć się z prac nad niepublikowanymi artykułami bądź ich fragmentami, jeżeli zachodzi ryzyko wystąpienia konfliktu interesów w związku z pozostawaniem przez nich w stosunku konkurencji, współpracy lub jakimkolwiek innym powiązaniu z autorami nadesłanych niepublikowanych artykułów bądź ich fragmentów, a także z organizacjami lub instytucjami powiązanymi w jakikolwiek sposób z niepublikowanymi artykułami bądź ich fragmentami. Członek zespołu redakcyjnego wyłączający się z prac nad niepublikowanym artykułem bądź jego fragmentem zobowiązany jest zwrócić się do innego członka zespołu, co do którego nie zachodzi ryzyko pozostawania w konflikcie interesów, o podjęcie prac nad niepublikowanym artykułem lub jego fragmentem. Zgodnie z decyzją zespołu redakcyjnego członkowie zespołu redakcyjnego mogą zgłaszać własne niepublikowane artykuły, w celu poddania ich procedurze recenzji. Wszyscy członkowie zespołu redakcyjnego zostali poinformowani, iż w celu uzyskania informacji dotyczących niepublikowanych artykułów powinni zwracać się do sekretariatu redakcji. Członkowie zespołu redakcyjnego nie powinni kontaktować się bezpośrednio z autorami przesłanych niepublikowanych artykułów – w szczególności, jeżeli sami są współautorami przedmiotowych artykułów. W związku z powyższym członkowie zespołu redakcyjnego nie będą traktowani korzystniej niż pozostali autorzy.

 

Obowiązki Recenzentów

Udział w decyzjach Zespołu Redakcyjnego

Recenzent wspiera Zespół Redakcyjny w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.

Terminowość

Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że sporządzenie recenzji w terminie wyznaczonym przez sekretarza redakcji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.

Poufność

Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.

Standardy obiektywności

Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.

Potwierdzenie źródeł

Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Jakiekolwiek stwierdzenie, że obserwacja, źródło lub argument były uprzednio omówione, powinno być poparte odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie lub częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą.

Ujawnienie i konflikt interesów

Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

 

Obowiązki autorów

Standardy przedstawiania raportów badawczych

Autor tekstu opartego na badaniach własnych powinien przedstawić dokładne zestawienie wykonanych prac oraz obiektywnie omówić ich znaczenie. Dane leżące u podstaw powstania pracy powinny być w niej dokładnie przedstawione. Praca winna zawierać wystarczająco dużo szczegółów i źródeł, aby umożliwić powtórzenie przeprowadzonych badań. Niezgodne z prawdą lub świadomie niedokładne stwierdzenia są traktowane jako zachowanie nieetyczne i są niedozwolone.

Dostęp do danych i utrzymanie danych

Autor jest proszony o dostarczenie danych nieprzetworzonych dotyczących pracy przedłożonej do recenzji i powinni być gotowi umożliwić dostęp do takich danych. Powinien być gotowi do zachowania tych danych przez rok od momentu publikacji.

Oryginalność i plagiat

Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów, cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.

Publikacje wielokrotne lub konkurencyjne

Autor z zasady nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

Potwierdzenie źródeł

W każdej sytuacji autor musi potwierdzić skorzystanie z pracy innych autorów. Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy.

Autorstwo pracy

Autorstwo winno być ograniczone do osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Wszystkie osoby, które miały znaczący udział w powstaniu pracy powinny być wymienione jako współautorzy. W przypadku, gdy istnieją inne osoby, które miały wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu naukowego, powinny być one wymienione lub przedstawione jako współpracownicy. Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali wymienieni w pracy i że widzieli i zaakceptowali ostateczną wersję pracy oraz zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji.

Ujawnienie i konflikt interesów

Autor powinien ujawnić w swojej pracy wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na wyniki lub interpretację ich pracy. Wszelkie źródła finansowania projektów winny być ujawnione.

Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach

W przypadku, gdy autor odkryje zasadniczy błąd lub nieścisłość w swojej pracy, ma on obowiązek jak najszybszego powiadomienia o tym sekretarza redakcji.

UJ logo logo Utriusque Iuris

Programy

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czasopismo jest ujęte w bazie European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) oraz w bazie HeinOnline, EBSCO Discovery Service (EDS), EBSCO „Central & Eastearn European Academic Source” (CEEAS), Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) oraz w Scopus.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Scopus

© Forum Prawnicze 2023
Wykonanie: Solmedia.pl