Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

47Zapraszamy do lektury kolejnego numeru "Forum Prawniczego"!

Artykuły

  • Andrzej Dziadzio, Między ideą a praktyką ustrojową: o drodze Austrii do sądu konstytucyjnego
  • Christoph-Eric Mecke, Dyskurs o zasadniczej myśli prawniczej w „Themis Polskiej” (1828–1830) na tle programu historycznej szkoły prawa w Niemczech
  • Rafał Łukasiewicz, Dawstwo komórek rozrodczych między członkami rodziny – uwagi de lege
    lata i de lege ferenda
  • Andrzej Jezusek, Społeczna nieadekwatność czynu jako podstawa bezprawności usiłowania
  • Adrian Wrocławski, Problematyka opiniowania sądowo-lekarskiego w polskim procesie karnym
    na tle zarysu jego historii

Artykuł recenzyjny

  • Kamil Sorka, Prawo handlowe starożytności przedrzymskiej oczyma dogmatyka. Uwagi na marginesie książki Marco Ciana Le antiche leggi del commercio