Redaktor naczelny

Profesor nauk prawnych, zakresem badań naukowych obejmuje: antyczne prawo rzymskie, znaczenie tradycji romanistycznej dla rozwoju prawa prywatnego w nowożytnej Europie, porównawcze prawo prywatne i problemy harmonizacji prawa cywilnego. W zakresie prawa rzymskiego koncentruje się na dziedziczeniu testamentowym i prawie kontraktów (w szczególności pojęcie bona fides). W studiach nad znaczeniem tradycji romanistycznej skupił się na problemie oddziaływania rzymskiego pojęcia res incorporalis na kształtowanie się w nowożytnej dogmatyce pojęć 'rzeczy' i 'przedmiotu praw rzeczowych'. Prowadził badania prawno-porównawcze poświecone stosowaniu niemieckiego prawa rzeczowego w Polsce. Obecnie realizuje projekt badawczy poświęcony historycznej i porównawczej analizie klauzuli 'natury umowy'. W zakresie komparatystyki prawniczej zajmuje się zagadnieniem przedmiotowego zakresu własności. Uczestniczy w międzynarodowej dyskusji poświęconej metodzie poszukiwania zasad prawa prywatnego.