Redakcja Forum Prawniczego przyjmuje następujące teksty:

1. artykuły – na tekst główny powinno się składać maksymalnie 70 000 znaków ze spacjami;

2. artykuły recenzyjne – powinny dotyczyć publikacji, które ukazały się nie wcześniej niż na rok (w przypadku publikacji polskich) lub dwa lata (w przypadku publikacji zagranicznych) przed oddaniem recenzji do redakcji; recenzje lub artykuły recenzyjne powinny mieć do 40 000 znaków ze spacjami;

3. glosy – powinny dotyczyć orzeczeń, które w istotny sposób rozwijają lub zmieniają dotychczasową linię orzecznictwa, a także orzeczeń podejmujących problemy dotychczas nie stanowiące przedmiotu zainteresowania judykatury; glosy powinny mieć do 30 000 znaków ze spacjami.

4. inne teksty


Teksty do publikacji prosimy nadsyłać się za pośrednictwem adresu mailowego:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Możliwe jest złożenie tekstu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie: https://journals.law.uj.edu.pl/forum_prawnicze/about/submissions


Do zgłoszenia należy załączyć:

 1. plik ze zanonimizowanym tekstem w formacie doc lub docx.
 2. zbiorczy plik w formacie doc lub docx z danymi autora: krótka notka biograficzna (do 250 znaków ze spacjami), afiliacja, numer ORCID (https://orcid.org), instytucjonalny adres mailowy i numer telefonu.
 3. zbiorczy plik w formacie doc lub docx z elementami dodatkowymi do głównego tekstu: tytuł artykułu w języku angielskim, streszczenie w języku angielskim (do 1200 znaków ze spacjami), słowa kluczowe po polsku i angielsku, bibliografia sporządzona według zasad redagowania tekstów w Forum Prawniczym oraz wyimki z tekstu głównego ze wskazaniem strony, z której pochodzą (maksymalna objętość każdego to 200 znaków ze spacjami).
 4. zdjęcie autora w dobrej jakości i rozdzielczości (min. 130 kB).

Układ składanego do publikacji tekstu

Wyodrębnienie kolejnych części artykułu zaleca się dokonywać numeracją arabską: 1., 2., 3., a następnie 1.1., 2.1., 3.1.

W przypadku umieszczenia przypisów do tej samej pozycji, które następują bezpośrednio po sobie należy stosować oznaczenie polskie: Tamże.

Dopuszczalne jest korzystanie ze skrótu: zob. i por. Pierwszy oznacza odniesienie do cytowanej pozycji. Drugi sugestię, że warto zobaczyć powoływane źródło/ książkę/ artykuł, bowiem autor tekstu jedynie parafrazuje zdania powoływanego autora lub też chce zaznaczyć, że jego własna myśl jest cokolwiek inna.

Nie jest dopuszczalne stawianie przypisów lub odnośników przy tytule publikowanego artykułu. Informacje o współpracy, finansowaniu, projekcie badawczym należy umieścić w ostatnim przypisie oznaczonym *.


Zasady sporządzenia przypisów w „Forum Prawniczym”

Stosowane są przypisy dolne, a odsyłacz do przypisu, jako cyfra arabska, wstawia się przed znakiem interpunkcyjnym. Jeśli cytowane jest całe zdanie – wtedy po cudzysłowie

 1. Monografie naukowe

  Pierwsze odniesienie: W. Kudła, Wrogość wobec religii. Ostrzeżenia ze strony Sądu Najwyższego USA, Kraków 2019, s. 15–54.
  Dalsze odniesienia: W. Kudła, Wrogość…, s. 208–209.

 1. Artykuły naukowe

  Pierwsze odniesienie: L. Morawski, Suwerenność i prawo międzynarodowe – od prawa państw do prawa ludów, „Forum Prawnicze” 2011, nr 1, s. 13 i n.
  Dalsze odniesienia: L. Morawski, Suwerenność…, s. 20.

  Uwaga: Tytuł komentowanego artykułu powinien zostać umieszczony w nawiasie kwadratowym jedynie, gdy posłużono się nim w przywoływanym komentarzu.
 1. Prace zbiorowe

  Pierwsze odniesienie: W. Dajczak, Zobowiązania, w: W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 3, Warszawa 2018, s. 520.
  Dalsze odniesienia: W. Dajczak, Zobowiązania…, s. 520.

 1. Hasła słownikowe

  A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, red. J. André, wyd. 4, Paris 2001, s. 199, s.v. epitome, -es
  Dalsze odniesienia: A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire…, s. 199, s.v. epitome, -es.

 1. Recenzje

  W. Dajczak, Recenzja T. Giaro, Römische Rechtswahrheiten. Ein Gedankenexperiment. Frankfurt am Main 2007, Wydawnictwo Vittorio Klostermann, s. XII + 767, PiP 2008, z. 3, s. 122.
  Dalsze odniesienia: W. Dajczak, Recenzja…, s. 123.

 1. Wyroki sądowe

  Pierwsze odniesienia:
  Uchwała SN z 1 lipca 1993 r., I KZP 11/93, OSNKW 1993, nr 7–8, poz. 45.
  Wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r., V CSK 63/2012, Lex Polonica nr 5157863.
  Dalsze odniesienia: Wyrok TK z 27 stycznia 1999 r., K 1/98, cyt. wyżej.

 1. Wyroki zagranicznych sądów  

  Należy cytować według reguł danego państwa. 

 2. Materiały on-line

  Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, przeł. A. Pułło, Warszawa 2002, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html (dostęp 20.02.2020).

Zasady sporządzenia bibliografii w „Forum Prawniczym”

Bibliografia powinna zostać sporządzana w porządku alfabetyczny. Niżej zostały przedstawione przykłady dla poszczególnych rodzajów publikacji (należy zwrócić szczególną uwagę na podanie pierwszej i ostatniej strony artykułu, hasła encyklopedycznego czy rozdziału w książce).

Finnis J., Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, przeł. K. Lossman, Warszawa 2001.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, przeł. A. Pułło, Warszawa 2002, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html (dostęp 20.02.2020).

Kudła W., Wrogość wobec religii. Ostrzeżenia ze strony Sądu Najwyższego USA, Kraków 2019.

Lemkin R., Genocide, „American Scholar” 1946, t. 15, nr 2, s. 227–230.

Longchamps de Bérier F., Spadki, w: W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 3, Warszawa 2018, s. 253–384.

Makarewicz J., Prawo karne, t. 1. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów-Warszawa 1924.

Morawski L., Suwerenność i prawo międzynarodowe – od prawa państw do prawa ludów, „Forum Prawnicze” 2011, nr 1, s. 13–36.

Orestano R., Diritto Romano, w: Novissimo Digesto Italiano, t. 6, Torino 1960, s. 1–77.

Petrażycki L. (Petrażickij L.I.), Teoriâ prava i gosudarstva v svâzi s teoriej nravstvennosti, t. 1, S.-Peterburg 1909.

Pisuliński J., Die Anwendung zivilrechtlicher Vorschriften auf Steuerverbindlichkeiten, w: Die Einheit der Rechtsordnung, red. Ph. Hellwege, M. Soniewicka, Tübingen 2020, s. 137–151.

Ślebzak K., Art. 69 [Prawo osób niepełnosprawnych do pomocy państwa], w: Konstytucja RP. Komentarz, t. 1, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 1563–1571.


Przesyłając artykuł na adres mailowy redakcji autor udziela upoważnienia do przetwarzania danych osobowych o następującej treści:

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO), niniejszym upoważniam redakcję Forum Prawniczego do przetwarzania danych osobowych zawartych w następujących zbiorach:

 • teka redakcyjna FP
 • teka recenzji FP.

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie określonym procedurą wydawniczą Forum Prawniczego. 

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl