Prace powinny być zredagowane wedle następujących wskazówek.

Redakcja Forum Prawniczego przyjmuje następujące teksty:

1) artykuły – na tekst główny powinno się składać maksymalnie 70 000 znaków ze spacjami;

2) artykuły recenzyjne – powinny dotyczyć publikacji, które ukazały się nie wcześniej niż na rok (w przypadku publikacji polskich) lub dwa lata (w przypadku publikacji zagranicznych) przed oddaniem recenzji do redakcji; recenzje lub artykuły recenzyjne powinny mieć do 40 000 znaków ze spacjami;

3) glosy– powinny dotyczyć orzeczeń, które w istotny sposób rozwijają lub zmieniają dotychczasową linię orzecznictwa, a także orzeczeń podejmujących problemy dotychczas nie stanowiące przedmiotu zainteresowania judykatury; glosy powinny mieć do 30 000 znaków ze spacjami.

 

Teksty do publikacji prosimy nadsyłać się za pośrednictwem Panelu Zgłaszania Artykułów (PZA). Przy zgłaszaniu tekstów uprzejmie prosimy o stworzenie i wypełnienie danych profilowych w PZA, a w razie, gdy autor już wcześniej zarejestrował się w PZA, o ewentualną aktualizację informacji.

W razie problemów zgłoszenia poprzez platformę prosimy o przesłanie tekstu z wymaganymi plikami na adres redakcji – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zgłoszenia należy załączyć:
- plik ze zanonimizowanym tekstem w formacie docx (anonimizacja dotyczy treści dokumentu, jak również metadanych);
- zbiorczy plik w formacie docx z danymi autora: krótka notka biograficzna (do 500 znaków ze spacjami), afiliacja, numer ORCID (https://orcid.org), instytucjonalny adres mailowy;
- zbiorczy plik w formacie docx z elementami dodatkowymi do głównego tekstu: tytuł artykułu w języku angielskim, streszczenie w języku angielskim (do 1200 znaków ze spacjami), słowa kluczowe po polsku i angielsku, bibliografia sporządzona według zasad redagowania tekstów w Forum Prawniczym oraz wyimki z tekstu głównego ze wskazaniem strony, z której pochodzą (maksymalna objętość każdego to 200 znaków ze spacjami);
- zdjęcie autora w dobrej jakości i rozdzielczości (min. 130 kB).

 

Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl oraz zgodnie z zasadami Open Access.

 

Przesyłając artykuł na adres emailowy redakcji autor udziela upoważnienia do przetwarzania danych osobowych o następującej treści:

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO), niniejszym upoważniam redakcję Forum Prawniczego do przetwarzania danych osobowych zawartych w następujących zbiorach:

  • teka redakcyjna FP
  • teka recenzji FP. _____________________

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie określonym procedurą wydawniczą Forum Prawniczego. 

 

Teksty składane do redakcji podlegają wewnętrznej procedurze oceny, po której autor otrzymuje decyzję o przyjęciu albo odrzuceniu tekstu.

W procesie recenzowania artykułu pod uwagę brane są następujące elementy:

  1. oryginalność i aktualność problemu;
  2. poziom merytoryczny artykułu;
  3. założenia metodyczne artykułu;
  4. struktura artykułu i adekwatność tytułu;
  5. zakres rozwiązania problemu;
  6. walory aplikacyjne;
  7. strona formalno-językowa.

Formularz recenzji download

UJ logo logo Utriusque Iuris

Programy

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czasopismo jest ujęte w bazie European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) oraz w bazie HeinOnline, EBSCO Discovery Service (EDS), EBSCO „Central & Eastearn European Academic Source” (CEEAS), Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) oraz w Scopus.

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Scopus

© Forum Prawnicze 2023
Wykonanie: Solmedia.pl