Zasady dotyczące publikacji w „Forum Prawniczym”

 

§ 1. [Decyzje o publikacji]

1. Redaktor naczelny decyduje o publikacji tekstu złożonego w czasopiśmie, w szczególności po przeprowadzeniu procesu recenzyjnego.

2. Redaktor naczelny: konsultuje swoje decyzje z Zespołem redakcyjnym.

3. Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez Redaktora naczelnego.

 

§ 2. [Wstępna ocena tekstu]

1. Redakcja dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając: adekwatność tematyki artykułu z profilem czasopisma oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi i edytorskimi.

2. Redakcja może odmówić poddania tekstu procedurze recenzyjnej jedynie, jeśli: (i) nie spełnia on standardów artykułu naukowego; (ii) dotyczy tematyki niezwiązanej z tematyką Czasopisma.

3. Artykułem o charakterze naukowym jest artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona Autorów, metodologię badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski wraz z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię).

4. W czasopiśmie publikowane są prace naukowe dotyczące prawa i nauk prawnych, których tematyka dotyczy dogmatyki prawa, historii i filozofii prawa oraz kwestii prawnoporównawczych.

 

§ 3. [Procedura recenzowania tekstu]

1. Teksty składane do redakcji podlegają procedurze oceny, po której autor otrzymuje decyzję o przyjęciu albo odrzuceniu tekstu.

2. Sekretarz – po wstępnej ocenie wniosku dokonanej przez Redakcję – przesyła nadesłany tekst dwóm niezależnym Recenzentom – którzy nie są członkami Zespołu redakcyjnego i mają inną afiliację niż Autor nadesłanego tekstu – w celu przygotowania recenzji.

3. Recenzenci nie znają tożsamości Autora recenzowanej publikacji, jak również nie wiedzą, kto jest drugim Recenzentem (tzw. double-blind review process).

4. Zespół redakcyjny dokonując wyboru Recenzentów uwzględnia ich kompetencje merytoryczne oraz okoliczności wskazujące na możność zachodzenia konfliktu interesów.

5. Recenzent musi posiadać co najmniej stopień doktora i uznany dorobek naukowy gwarantujący odpowiedni poziom recenzji.

6. Recenzenci rozstrzygają czy tekst: (i) powinien zostać opublikowany albo (ii) powinien zostać opublikowany pod warunkiem wprowadzenie poprawek, albo (iii) nie powinien zostać opublikowany.

7. W razie przygotowania dwóch recenzji w których konkluzji oceniono, że tekst nie powinien zostać publikowany – tekst zostanie odrzucony.

8. W razie przygotowania jedynie jednej recenzji negatywnej, tekst zostanie poddany trzeciej recenzji, która będzie rozstrzygająca.

9. Autor może odnieść się do recenzji przedstawiając swoje umotywowane stanowisko.

10. Publikacji podlegają artykuły, które uzyskają dwie pozytywne recenzje. Ostateczną decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redakcja uwzględniając uwagi zawarte w recenzji, doniosłość podjętej problematyki, oryginalność ujęcia tematu, jakość przeprowadzonych badań.

14. Formularz recenzji dostępny jest po kliknięciu w: [link]

 

§ 4. [Zasada fair play]

1. Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane tylko pod względem merytorycznym.

2. Redakcja umożliwia opublikowanie odpowiedzi na recenzje lub artykuły polemiczne. Kolejna publikacja w ramach tego rodzaju polemik może nastąpić, gdy wprowadzają one nowe oraz istotne naukowo treści. Ustalenia w tym zakresie podejmuje redakcja w oparciu o opinie recenzentów.

 

§ 5. [Zasady sporządzania recenzji]
1. Recenzenci zobowiązani są przygotować recenzje w ustalonym terminie. Recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że sporządzenie recenzji w terminie wyznaczonym nie będzie możliwie, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.

2. Recenzje powinny być obiektywne. Krytykę personalną uznaje się za niewłaściwą. Recenzent powinien uargumentować swoje stanowisko.

3. Recenzent powinien poinformować sekretarza redakcji o znaczącym podobieństwie lub częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z inną opublikowaną i znaną mu pracą.

 

§ 6. [Poufność]
1. Członkowi redakcji, ani recenzentom, nie wolno ujawniać osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłoszonego tekstu.

2. Osobami upoważnionymi są: autorzy, recenzenci oraz członkowie redakcji.

 

§ 7. [Konflikt interesów]
1. Członkowie zespołu redakcyjnego mają obowiązek wyłączyć się z prac nad artykułami, jeżeli zachodzi ryzyko wystąpienia konfliktu interesów. W szczególności, jeśli pozostają w stosunku konkurencji lub współpracy z autorami nadesłanych tekstów, a także z organizacjami lub instytucjami których dotyczy nadesłany tekst.

2. Redaktorzy nie powinni kontaktować się bezpośrednio z autorami nadesłanych tekstów.

3. Recenzenci nie powinni recenzować prac, gdy można twierdzić o występowaniu konfliktu interesów, którego przyczyną jest relacja z autorem.

4. Członkowie zespołu redakcyjnego mogą zgłaszać do „Forum prawniczego” własne niepublikowane teksty. Wówczas są jednak wyłączni z pracy nad nim.

 

§ 7. [Zasada ujawnienia konfliktu interesów]
1. Autor powinien ujawnić wszystkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na wyniki lub interpretację publikowanego tekstu.

2. Wszystkie źródła finansowania projektów, w ramach których powstały publikowane teksty winny być ujawnione.

 

§ 8. [Rzetelności naukowej]
1. Autorzy zgłaszanych do publikacji teksty są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników.

2. Dane będące podstawą powstania tekstu powinny być w niej dokładnie przedstawione. Praca winna zawierać wystarczająco dużo szczegółów i źródeł, aby umożliwić powtórzenie przeprowadzonych badań.

3. Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej w czasopiśmie pracy.

4. Autor powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i fragmenty cytowanych dzieł zostały prawidłowo zacytowane lub wymienione.

5. Niezgodne z prawdą lub świadomie niedokładne stwierdzenia są traktowane jako zachowanie nieetyczne.

6. Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć starań dla zachowania rzetelności naukowej publikowanych prac.

7. Członkowie zespołu redakcyjnego mogą nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

 

§ 9. [Zasada oryginalność pracy]
1. Autor przekazuje do redakcji wyłącznie własne prace.

2. Osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników).

3. Wszystkie osoby, które miały znaczący udział w powstaniu pracy powinny być wymienione jako współautorzy.

4. W przypadku, gdy istnieją inne osoby, które miały wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu naukowego, powinny być wymienione lub przedstawione jako współpracownicy.

5. Autor zgłaszający tekst powinien upewnić się, że współautorzy zostali wymienieni w pracy, zaakceptowali ostateczną wersję tekstu oraz zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji.

 

§ 10. [Publikacja wielokrotna lub konkurencyjna]
1. Autor nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej.

2. Złożenie tej samej pracy jednocześnie do więcej niż jednego czasopisma jest uznawane za nieetyczne.

 

§ 11. [Błędy w opublikowanych tekstach]
Jeśli autor odkryje znaczący błąd lub nieścisłość w swoim tekście, to powinien niezwłocznie powiadomić o tym sekretarza redakcji, aby błąd skorygować, lub tekst wycofać.

 

§ 12. [Wycofanie tekstu po publikacji]

1. Zespół redakcyjny może wycofać tekst, także po jego publikacji, jeżeli: są oczywiste dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne); wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej; praca nosi znamiona plagiatu.

2. Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu.

 

§ 13. [Udostępnienie danych]
Autor powinien być gotów udostępnić nieprzetworzone wyniki badań przez rok od chwili publikacji.

 

§ 14. [Monitorowanie standardów etycznych]

Zespół redakcyjny stale kontroluje przestrzeganie zasad przyjętych w „Forum Prawniczym” i przeciwdziała praktykom z nimi niezgodnymi.

 

§ 15 [Koszty publikacji]

Publikacja w Forum Prawniczym jest bezpłatna.

 

§ 16 [Prawa autorskie]

1. Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl oraz zgodnie z zasadami Open Access.

2. Nota copyright umieszczona w numerach czasopisma odnosi się do praw autorskich do tytułu, które należą do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawa autorskie do wszystkich poszczególnych artykułów przysługują ich autorom, którzy udostępniają je, udzielając licencji Creative Commons (CC-BY-NC-ND 4.0).

3. Umożliwiamy natychmiastowy wolny dostęp do czasopisma i pozwalamy każdemu użytkownikowi czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów, indeksować je, przekazywać jako dane do oprogramowania lub wykorzystywać w jakimkolwiek innym celu zgodnym z prawem.

4. Pełne teksty wszystkich publikacji są dostępne niezwłocznie, bez okresu embarga, bez rejestracji, za darmo i w otwartym dostępie. Opłata pobierana jest jedynie za wersję drukowaną czasopisma.

5. Forum Prawnicze nie obciąża swoich Autorów opłatami za publikowanie artykułów (nie ma opłaty za zgłoszenie, druk, publikację) i w pełni realizuje politykę Open Access zgodnie z zaleceniami DOAJ.

6. Forum Prawnicze działa w oparciu o politykę wydawniczą Diamond Open Access. Jest to model, który ma umożliwić bezpłatne upowszechnianie wiedzy akademickiej wśród czytelników. W tym modelu publikowania treści są w pełni dostępne dla czytelników za darmo, nie ma też kosztów publikacji.

7. Z licencją Creative Commons autor zachowuje prawa autorskie a użytkownicy mogą ponownie wykorzystywać treść. Autorzy zachowują wszelkie prawa autorskie –autorzy nie będą zmuszani do podpisywania umów o przeniesienie praw autorskich

 

§ 17 [Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego]

Czasopismo „Forum Prawnicze” został przyznany ISSN 2720-488X.

 

§ 18 [Cykl wydawniczy]

Czasopismo Forum Prawnicze publikowane jest 6 razy w roku. Poszczególne numery publikowane są w lutym, kwietniu, czerwcu, sierpniu, październiku, grudniu.

 

§ 19. [Metody archiwizacji]

1. Wydawca korzysta z kilku metod archiwizacji materiałów publikowanych w Forum Prawniczym.

2. Elektroniczne wersje numerów czasopisma są przechowywane przy pomocy CEJSH - The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities. Wszystkie opublikowane artykuły zostały na stałe zarchiwizowane i udostępnione w formacie PDF na oddzielnej stronie internetowej funkcjonującej w oparciu o serwery Uniwersytetu Jagiellońskiego (https://journals.law.uj.edu.pl/index.php/forum_prawnicze/index).

3. Strona ta stanowi zabezpieczenie oraz oddzielną drogę dostępu do archiwalnych numerów Forum Prawniczego a także do redakcji Forum Prawniczego na wypadek wystąpienia błędów w funkcjonowaniu głównej strony internetowej Forum Prawniczego (forumprawnicze.eu).

4. Forum Prawnicze jest członkiem inicjatywy LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe). Celem wspomnianej inicjatywy jest umożliwienie wszystkim bibliotekom archiwizacji numerów Forum Prawniczego i innych czasopism naukowych możliwie niskim kosztem i wysiłkiem.

5. Wszystkie artykuły mają przypisany numer Digital Object Identifier (DOI) – mEDRA i Crossref.

6. Wszystkie artykuły są indeksowane w Scopus, European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH+), HeinOnline, EBSCO Discovery Service (EDS), EBSCO „Central & Eastearn European Academic Source” (CEEAS) oraz Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH).

7. Autorom zezwala się na archiwizowanie pre-printów, post-printów oraz wersji opublikowanych swoich prac w repozytoriach swoich instytucji oraz na osobistych stronach internetowych.

 

§ 19 [Wydawca]

1. Wydawcą czasopisma jest fundacja Utriusque Iuris, ul. Majdańska 7/74, 04-088 Warszawa, KRS: 0000226016, Organizacja Pożytku Publicznego.

2. Wydawcą czasopisma jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, NIP: 675-000-22-36.

3. Wydawanie czasopisma jest finansowane przez współwydawców.

 

§ 20 [Podstawa opracowania powyższych zasad]

Niniejsze zasady zostały opracowane na podstawie – Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing: https://oaspa.org/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing/ (dostęp: 24.04.2023).

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl